ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.บึงสามพัน
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสวัสดิการและสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      รายงานผลการดำเนินโครงการ การบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบฯ 61-63)
      ควบคุมภายใน 2560
      การจัดการความรู้ Knowledge Manegment (KM)
      ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561
      รายงานความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.บึงสามพัน 2560
      แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
      งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2560
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
      ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560
      รายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย
      คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย
      ภาพศิษย์เก่า รุ่น 1 35 ปี บึงสามพันวิทยาคม
      รายชื่อศิษย์เก่า บึงสามพันวิทยาคม รุ่น 1
      ศิษย์เก่าโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รุ่นที่ 11
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการและสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      อบรมวินัย สิงหาคม 2560
      ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.
      ประวัติการรับราชการ
      แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต.
      ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)
      ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
      การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - ขั้นตอนสอบ 7 จริง -
      - เข้าหัวหน้าส่วน -
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732-502 , 056-732-020 แฟกซ์: 056-732-502 ต่อ 17

E-mail : buengsamphan@hotmail.com
Copyright 2014.buengsamphan.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.