ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.บึงสามพัน
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสวัสดิการและสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
      งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2560
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
      ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560
      รายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
      รายงานการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
      แผนอัตรากำลัง ปี 2559
      แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
      ควบคุมภายใน ประจำปี 2559
      ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
      งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2559
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย
      คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย
      ภาพศิษย์เก่า รุ่น 1 35 ปี บึงสามพันวิทยาคม
      รายชื่อศิษย์เก่า บึงสามพันวิทยาคม รุ่น 1
      ศิษย์เก่าโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รุ่นที่ 11
      ส่วนสำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการและสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.
      ประวัติการรับราชการ
      แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต.
      ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)
      ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
      การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - ขั้นตอนสอบ 7 จริง -
      - เข้าหัวหน้าส่วน -
      ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ - ขั้นตอนสอบ 7 จริง - ] 
      

๑.ขั้นตอนคัดเลือกตารางกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับสูง ขึ้น_ระดับ_๗_และ_8__วันเสาร์_ที่_๑๔__มิถุนายน__2557.docx

๒.ประกาศกรอบ_-_ประกาศกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง.pdf

๓.รายงานตำแหน่งว่าง_-_หนังสือส่งรายงานตำแหน่งผู้บริหาร__ว่าง _และขอดำเนินการสรรหา.doc

๔.บันทึกขออนุมัติคัดเลือก_-_บันทึกขออนุมัติคัดเลือกเพื่อแต่ง ตั้ง_พนง.doc

๕.หนังสือเชิญเป็นกรรมการ_-_เชิญเป็นกรรมการ_ป.doc

๖.คำสั่งตั้งกรรมการ_-_คำสั่ง_ป.doc

๖.คำสั่งตั้งกรรมการ_-_แต่งตั้งคณะกรรมการ__8__ฉบับลงเว็ป.doc

๗.บันทึกและประกาศรับสมัคร_-_บันทึกข้อความเห็นชอบประกาศ.docx

๗.บันทึกและประกาศรับสมัคร_-_ประกาศ__คณะกรรมการคัดเลือกพนักงา นส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผ ู้บริหาร_ของ_องค์การบริหารส่วนตำบล_เพื่อ_มาดำรงตำแหน่ง.doc

๗.บันทึกและประกาศรับสมัคร_-_หนังสือส่ง_ก.อบต.ป.เรก.doc

๘.รูปเล่ม_-_ข้อมูลผลงานวาสนา__หัวหน้าส่วนการคลังห้วยโป่ง.pdf

๙.ประกาศฯผู้มีสิทธิสอบ_-_บันทึกข้อความ_ป.เรก.doc

๙.ประกาศฯผู้มีสิทธิสอบ_-_ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ.doc

๑๐.เสนอ_ก.เห็นชอบและเลื่อนระดับ_-_คำสั่งเลื่อนระดับ.docx

๑๐.เสนอ_ก.เห็นชอบและเลื่อนระดับ_-_ประกาศผลซี_7_ป_เหน่ง.doc

มาตรฐานตำแหน่ง_-_0-04.pdf

มาตรฐานตำแหน่ง_-_12.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนง.ดำรงต ำแหน่งสูงขึ้น.doc

มาตรฐานตำแหน่ง_-_404.pdf

มาตรฐานตำแหน่ง_-_or-baw-taw_job_standard.pdf

มาตรฐานตำแหน่ง_-_นักบริหารงานคลัง.doc

มาตรฐานตำแหน่ง_-_นักบริหารงานอบต.doc

มาตรฐานตำแหน่ง_-_หลักเกณฑ์เลื่อน7.pdf

 

    ทำรายการเมื่อ: 30-มีค.-11at 14:20
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732-502 , 056-732-020 แฟกซ์: 056-732-502 ต่อ 17

E-mail : buengsamphan@hotmail.com
Copyright 2014.buengsamphan.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.