เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256437 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563102 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25631218 ก.ย. 63
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน1311 ก.ย. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25631713 ส.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563206 ส.ค. 63
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25631729 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25631629 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563269 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25633021 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563348 พ.ค. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563308 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25632714 ก.พ. 63
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 3314 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563497 ก.พ. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25634828 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25626211 พ.ย. 62
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 6730 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25627613 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562729 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB