เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ.25632812 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25632728 ต.ค. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.25632728 ต.ค. 63
การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564307 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563362 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25634218 ก.ย. 63
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน4011 ก.ย. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25634613 ส.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563436 ส.ค. 63
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25634329 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25634429 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563499 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25634921 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563598 พ.ค. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563518 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25635214 ก.พ. 63
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 5614 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563717 ก.พ. 63
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25637228 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25628811 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB