นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 11,616 คน

ดาวน์โหลด
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 62ควบคุมภายใน 2562 แชร์  
31 ต.ค. 61ควบคุมภายใน 2561 แชร์  
25 มิ.ย. 61ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แชร์  
22 พ.ค. 61การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560  แชร์  
17 พ.ค. 61การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล แชร์  
17 มิ.ย. 58คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย แชร์  
17 มิ.ย. 58การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย แชร์  
25 ก.ย. 57ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด. แชร์  
6 พ.ย. 55ประวัติการรับราชการ แชร์  
20 มิ.ย. 55แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต.  แชร์  
26 ก.ย. 54 ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข) แชร์  
30 ส.ค. 54อบรมวินัย สิงหาคม 2560 แชร์  
12 ก.ค. 54ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น แชร์  
18 พ.ค. 54การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา