เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 352 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับ เตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 351 เรื่อง สรุปผลการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 76obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 342 เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 349 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 348 เรื่อง แจ้งการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปี 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 347 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติมobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 554 เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 557 เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 343 เรื่อง แจ้งการยกเลิกการจัดโครงการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1050 เรื่อง ขอให้อปท.ส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 341 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ของอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/73 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB