เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการยกย่องแม่ดีเด่นตำบลกองทูล ประจำปี 2563อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การประชุม พิจารณาเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) ครั้งทีี่ 2/2563อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เก็บตัวอย่างน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯลฯ (พช0023.16/ว1009) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหาร (พช0023.16/ว1010) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย (พช0023.16/ว1008) กองช่าง,สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ (พช0023.16/ว1007) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดทุนทรัพย์ฯลฯ (พช0023.16/ว1006) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมืออปท.ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1005) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.75MB