เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว721) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว710) สนป.,กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หารือแนวทางการช่วยเหลือผูได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว168) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การนำส่งเงินรายได้อปท. (พช0023.16/ว713) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว714) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว715) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของ อปท. (พช0023.16/ว716) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (พช0023.16/ว170) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดงานฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว169) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯลฯ (พช0023.16/ว171) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (พช0023.16/ว172) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว173) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของอปท. ด่วนที่สุด (พช0218/2041) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว705) สนป.,กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 (ด้านสาธารณสุข) ด่วนที่สุด (มท0819.2/ว1504) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินิ ประจำปีพุทธศักราช 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/66 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB