เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 4)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศฯ ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เรื่่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ DMHTTอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯลฯ (พช0023.16/ว55) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว54) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว53) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯลญ (พช0023.16/ว45) กองการศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB