นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 46,757 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ค. 64รณรงค์กำจัดยุงลายพาหะของไข้เลือดออก แชร์  
12 พ.ค. 64โครงการ อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ "ปล่อยพันธ์พันธุ์สัตว์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 พ.ค. 64กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ แชร์  
23 มี.ค. 64โครงการจัดเวทีประชาคม อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 มี.ค. 64โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
9 ก.พ. 64ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1-2564 แชร์  
9 ก.พ. 64ประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-25645 แชร์  
5 ก.พ. 64ร่วมศึกษาโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง หมู่ 3 บ้านคลองปล้น แชร์  
11 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่ แชร์  
25 ธ.ค. 63โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลบึงสามพัน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 พ.ย. 63กีฬาต้านยายเสพติด 2563  แชร์  
28 ก.ย. 63กิจกรรมเชิญธงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย แชร์  
21 ก.ย. 63โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน แชร์  
17 ส.ค. 63โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แชร์  
13 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 แชร์  
7 ส.ค. 63โครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 แชร์  
1 ก.ค. 63กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโครงการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 56 รายการ
เปลี่ยนภาษา