นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 8,375 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 6 ราย

14 ตุลาคม 2563 55 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

รายชื่อผู้สูงอายุที่เยี่ยมบ้านในครั้งนี้

1.นางสาวกาญจนา  กล้วยเอี่ยม หมู่ที่ 1

2.นางเพลิน  คงกระพันธ์  หมู่ที่ 4

3.นางบัวไข  ปราบวิไล หมู่ที่ 4

4.นางสัมฤทธิ์  หทัยวรวัช หมู่ที่ 5

5.นายทองแดง  จงดี หมู่ที่ 6

6.นางฉลวย  ทรงบัณดิษฐ์ หมู่ที่ 9

เอกสารแนบ 18 ไฟล์
.306.82 KB   แสดงภาพ
.427.98 KB   แสดงภาพ
.518.90 KB   แสดงภาพ
.372.05 KB   แสดงภาพ
.281.31 KB   แสดงภาพ
.310.13 KB   แสดงภาพ
.433.36 KB   แสดงภาพ
.522.66 KB   แสดงภาพ
.538.52 KB   แสดงภาพ
.430.45 KB   แสดงภาพ
.600.04 KB   แสดงภาพ
.331.42 KB   แสดงภาพ
.305.53 KB   แสดงภาพ
.278.05 KB   แสดงภาพ
.288.11 KB   แสดงภาพ
.287.55 KB   แสดงภาพ
.362.77 KB   แสดงภาพ
.385.39 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา