เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมประเพณีเทศน์มหาชาติ ณ วัดโคกตายอ34 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการเข้าปริวาสกรรม ณ วัดทรัพย์เกษตรนอก (วิปัสสนา)330 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563728 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน2227 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25622013 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน4013 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256224 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง9725 พ.ย. 62
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25638518 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง6214 พ.ย. 62
โครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ 256312912 พ.ย. 62
รับสมัครพนักงานจ้าง9824 ต.ค. 62
กิจกรรมทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา7127 ก.ย. 62
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 25625123 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ แสดงตน เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์683 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน (ไม้ไผ่, เส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 256210313 ส.ค. 62
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เด็กและเยาชน มีคุณธรรม จริยธรรม"695 ส.ค. 62
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25629226 ก.ค. 62
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์21217 เม.ย. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง19029 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB