เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563213 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 256337 ส.ค. 63
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ 256337 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256356 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 23 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563429 ก.ค. 63
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621515 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562513 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563149 ก.ค. 63
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโครงการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร251 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย "การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง"2019 มิ.ย. 63
ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. กรณีพิเศษ การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 51516 มิ.ย. 63
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมุลฝอย (การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง)1516 มิ.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก2411 มิ.ย. 63
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563183 มิ.ย. 63
ตู้ปันสุข1926 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 25631726 พ.ค. 63
ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. กรณีพิเศษ การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 41626 พ.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25632522 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563198 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB