เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง414 พ.ย. 62
รับสมัครพนักงานจ้าง3224 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน (ไม้ไผ่, เส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 25623813 ส.ค. 62
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เด็กและเยาชน มีคุณธรรม จริยธรรม"235 ส.ค. 62
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25624526 ก.ค. 62
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์15817 เม.ย. 62
ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเด็กฯ ลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการประชุมสามัญประจำปี 19912 ก.ย. 61
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น7025 มิ.ย. 61
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๑๕๖๑7925 พ.ค. 61
ประกาศ การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 7023 พ.ค. 61
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 7222 พ.ค. 61
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล6017 พ.ค. 61
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑6426 เม.ย. 61
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ศพด.บ้านราหุล1142 เม.ย. 61
กิจกรรม อบรมฟื้นฟูพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ1052 เม.ย. 61
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์-สารชีวภาพ922 เม.ย. 61
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑6428 ก.พ. 61
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 25616726 ม.ค. 61
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)6226 ม.ค. 61
ขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์5515 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB