เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง2025 พ.ย. 62
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25631518 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง3214 พ.ย. 62
โครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ 25631412 พ.ย. 62
รับสมัครพนักงานจ้าง5024 ต.ค. 62
กิจกรรมทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา1027 ก.ย. 62
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 25622023 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน (ไม้ไผ่, เส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 25625013 ส.ค. 62
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เด็กและเยาชน มีคุณธรรม จริยธรรม"345 ส.ค. 62
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25625426 ก.ค. 62
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์17017 เม.ย. 62
ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเด็กฯ ลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการประชุมสามัญประจำปี 20612 ก.ย. 61
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น8025 มิ.ย. 61
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๑๕๖๑8725 พ.ค. 61
ประกาศ การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 7823 พ.ค. 61
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 7922 พ.ค. 61
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล6917 พ.ค. 61
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑7126 เม.ย. 61
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ศพด.บ้านราหุล1382 เม.ย. 61
กิจกรรม อบรมฟื้นฟูพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ1132 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB