เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
คณะอนุกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 6 ราย 714 ต.ค. 63
มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 คัน614 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256392 ต.ค. 63
กิจกรรมเชิญธงชาติ วันพระราชทานธงชาติไทย1828 ก.ย. 63
โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน821 ก.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดิน1416 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25631414 ก.ย. 63
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564331 ส.ค. 63
โครงการผู้สูงอายุฟันดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์1728 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.25633728 ส.ค. 63
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด2717 ส.ค. 63
มอบรถสามล้อโยกให้คนพิการ จำนวน 4 คัน 2417 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25633513 ส.ค. 63
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563257 ส.ค. 63
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปีงบประมาณ 2563327 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563206 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 213 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25632029 ก.ค. 63
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25623215 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น วันที่ 10-12 กรกฎาคม 25622813 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB