เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง414 พ.ย. 62
รับสมัครพนักงานจ้าง3224 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ แสดงตน เพื่อยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์283 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน (ไม้ไผ่, เส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 25623813 ส.ค. 62
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร "ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เด็กและเยาชน มีคุณธรรม จริยธรรม"235 ส.ค. 62
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25624526 ก.ค. 62
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์15817 เม.ย. 62
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง11329 ต.ค. 61
ประกาศ การยื่นแบบและชำระค่าภาษี 2562441 ต.ค. 61
ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเด็กฯ ลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการประชุมสามัญประจำปี 19912 ก.ย. 61
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อบต.บึงสามพัน11030 ส.ค. 61
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง7618 ก.ค. 61
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น7025 มิ.ย. 61
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๑๕๖๑7925 พ.ค. 61
ประกาศ การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 7023 พ.ค. 61
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 7222 พ.ค. 61
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล6017 พ.ค. 61
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑6426 เม.ย. 61
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ศพด.บ้านราหุล1142 เม.ย. 61
กิจกรรม อบรมฟื้นฟูพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ1052 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB