เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม1230 ก.ย. 63
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร516 มี.ค. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 25634226 ก.พ. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 25624326 ก.พ. 63
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต2130 ส.ค. 62
เอกสารประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสในการบริหารงาน6316 ส.ค. 62
การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต/ประพฤติมิชอบ2426 ธ.ค. 61
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อบต.บึงสามพัน19730 ส.ค. 61
มาตรฐานจริยธรรม8513 ก.พ. 61
เจตนารมย์ป้องกันการทุจริต10425 ม.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ9015 ม.ค. 61
นโยบายคุณธรรม อบต.บึงสามพัน8511 ม.ค. 61
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม8824 ม.ค. 60
ประมวลจริยธรรม อบต.บึงสามพัน9424 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB