เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม4930 ก.ย. 63
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร676 มี.ค. 63
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมฯ และบริการประชาชนดีเด่น ปี 25636326 ก.พ. 63
การร้องเรียนร้องทุกข์/ประพฤติมิชอบ219 ม.ค. 63
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต3830 ส.ค. 62
เอกสารประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสในการบริหารงาน8216 ส.ค. 62
การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต/ประพฤติมิชอบ4126 ธ.ค. 61
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อบต.บึงสามพัน22530 ส.ค. 61
มาตรฐานจริยธรรม10313 ก.พ. 61
เจตนารมย์ป้องกันการทุจริต12325 ม.ค. 61
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ11115 ม.ค. 61
นโยบายคุณธรรม อบต.บึงสามพัน10311 ม.ค. 61
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม10824 ม.ค. 60
ประมวลจริยธรรม อบต.บึงสามพัน11624 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB