นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 10,754 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

มีหน้าที่ควา มรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในอบต.โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและ เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติ ราชการของอบต. และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย
- ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงาน บริหาร
- ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของอบต. และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมายและกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 งาน คือ
-ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานการเงินและบัญชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลังงานพัฒนารายได้ งาน ผลประโยชน์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม และตรวจสอบการบำบัดนํ้าเสียวิเคราะห์คุณภาพนํ้า การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดนํ้าเสียควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานธุรการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย กำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นฝ่าย 2 ฝ่าย 1 งานคือ
- ฝ่ายกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
- ฝ่ายบำบัดนํ้าเสีย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแ บบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดนํ้าเสีย งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานวิเคราะห์คุณภาพนํ้า

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

ควบคุมดูแลงานทั้งหมด 4 ฝ่าย ได้แก่
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานของงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานของงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชนเมือง งานส่งเสริมการเกษตร
- ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน หน้าที่งานของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี

คลิ๊กอ่านรายละเอียด

เปลี่ยนภาษา