นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 275 คน

เยี่ยมชม 37,597 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" โครงสร้างพื้นฐานคลอบคลุม ชุมชนเข้มเข็ง เมืองหน้าอยู่ และเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ "

เปลี่ยนภาษา