นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 46,740 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นางจรัสศรี พงษ์สวัสดิ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บึงสามพัน

 • นายวรเศรษฐ์ โมระพงษ์ไชย

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

 • นายวสันต์ นนทะสัน

  เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมาชิกสภา

 • นายสมบัติ ปิ่นสุวรรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุพล เจริญพร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางจรัสศรี พงษ์สวัสดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายใจ วรรณะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางพงษ์ศิริ ผิวบาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายชาลี แก้วมุงเมือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายชาวิตย์ วงค์กอปศิลป์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายจำลอง กันเชียง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายพุทธา เขียวนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายแช่ม ศรีอุดร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายวรเศรษฐ์ โมระพงษ์ไชย

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายชูชาติ แพงวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมพร แก่นศักดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางบังอร พ่วงยาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายอัครา หิตเทศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางสาวสุนทนี บุญทูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายทองหล่อ บุญพิศน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายมนต์ นาคทวี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา