นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 46,765 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายวสันต์ นนทะสัน

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัด

 • ส.อ.หญิงธัญญาภรณ์ ช่วยบุตรดา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวมาลัย จันทร์อ่อน

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวโศภิตา วิสา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางพัชรี ศิริสุรักษ์

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวศราวดี จันทร์ทา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวภัทราจิต สงวนสิน

  ครู

 • นางสาวนฤมล เปี่ยมรอด

  ครู

 • นางไอรินทร์ ไชยวงษ์ฝัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประวิทย์ เชื้อธรรม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธนพร ดวงจันทร์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายเอกพล ยอดคำ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวรพล บัวคำ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาววัชรี ชิตเกษร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • คนงานทั่วไป

 • นายถิรพล สินธุมาลา

  คนงานทั่วไป

 • นางสาววนิดา วงตา

  คนงานทั่วไป

 • นายสมจิต มาทอง

  คนงานทั่วไป

 • นายกรกฎ ใจชื่นดี

  คนงานทั่วไป

 • นายวรพล บัวคำ

  คนงานทั่วไป

 • นายประสิทธิ์ หนันอุทธา

  จ้างเหมาบริการ (คนสวน)

กองคลัง

 • นางคุณาภรณ์ นนทะสัน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวมลฤดี สาคร

  นักวิชาการคลัง

 • นางชิตาภา ปานตั้น

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนิตย์รดี อินทร์ทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาววราภรณ์ เชื้อโพธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายพีรพล คัชรินทร์

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายทัชภัช กรอำพันพร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวละเมียด กระทู้

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายศักดิ์สิทธิ์ บุญหล้า

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายณัฐพงศ์ อเนกนวล

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวพัชรี หมวกทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายไกรรินทร์ อินทร์ไข

  คนงานทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • นายเทอดศักดิ์ ทองสม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายธนันพัชร์ มหัทธนโภคินกุล

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสิริมา นาคะบุตร

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวณิชากานต์ จันทกูล

  คนงานทั่วไป

ตรวจสอบภายใน

กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ


เปลี่ยนภาษา