นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 11,610 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63แผนอัตรากำลัง อบต.บึงสามพัน ประจำปี 2564-2566 แชร์  
8 ก.ย. 63หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือน ปี 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2563 แชร์  
4 พ.ค. 63แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานด้านการบริหารงานบุคคล แชร์  
24 มี.ค. 63เอกสารเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ แชร์  
5 มี.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน แชร์  
5 มี.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน แชร์  
8 ม.ค. 63การรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล แชร์  
10 ต.ค. 62แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
21 ม.ค. 62มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
21 ม.ค. 62นโยบายคุณธรรมจริยธรรม , จรรยาข้าราชการ อบต.บึงสามพัน แชร์  
22 ต.ค. 61แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา