เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เอกสารเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ15
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน16
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน16
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 256318
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม17
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม , จรรยาข้าราชการ อบต.บึงสามพัน110
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562115

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB