เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือน ปี 256303
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2563136
แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล13
รายงานด้านการบริหารงานบุคคล345
เอกสารเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ139
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน139
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน138
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563165
แผนพัฒนาบุคลากร112
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม135
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม , จรรยาข้าราชการ อบต.บึงสามพัน142
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 25621526

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB