เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2563116
รายงานด้านการบริหารงานบุคคล323
เอกสารเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ119
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน120
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน120
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563130
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม123
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม , จรรยาข้าราชการ อบต.บึงสามพัน128
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562173

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB