เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ,หลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือน ปี 2563026
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2563170
แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล130
รายงานด้านการบริหารงานบุคคล375
เอกสารเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ171
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน170
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน166
การรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล127
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563189
แผนพัฒนาบุคลากร143
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม164
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม , จรรยาข้าราชการ อบต.บึงสามพัน166
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 25621764

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB