เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน161
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ประพฤติมิชอบ113
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต131
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต269
เจตนารมย์การป้องกันการทุจริต อบต.บึงสามพัน150

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB