เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง ปี 2563116
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563117
รายงานด้านการบริหารงานบุคคล323
เอกสารเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ119
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน120
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน120
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน134
แผนการจัดหาพัสดุระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)116
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25632101
แผนดำเนินงาน ปี 2563627
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563130
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต113
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)18
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต249
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม123
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม , จรรยาข้าราชการ อบต.บึงสามพัน128
เจตนารมย์การป้องกันการทุจริต อบต.บึงสามพัน132
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562173
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 1110
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561192

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB