นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 8,376 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

3 กันยายน 2563 77 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 องค์การบริหารสว่นตำบลบึงสามพัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา