เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์/ประพฤติมิชอบ117
ควบคุมภายใน 256247
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562185
ควบคุมภายใน 25618113
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 25611249
ควบคุมภายใน 256112123
ควบคุมภายใน 256112187
รายงาน การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต. 25611112
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น1254
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 1124
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล1537
คู่มือบริการประชาชน อบต บึงสามพัน2140
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย1121
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย1114
ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.11107
ประวัติการรับราชการ1189
แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. 1108
ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)1111
อบรมวินัย สิงหาคม 256011126
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น1126

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB