เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562119
ควบคุมภายใน 2561812
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561172
ควบคุมภายใน 25611261
ควบคุมภายใน 25611270
รายงาน การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต. 2561139
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น163
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 163
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล1124
คู่มือบริการประชาชน อบต บึงสามพัน268
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย167
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย159
ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.1151
ประวัติการรับราชการ165
แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. 150
ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)161
อบรมวินัย สิงหาคม 25601156
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น159
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น163

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB