เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน 256112177
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น1204
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 1116
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล1510
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย1115
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย1107
ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.11100
ประวัติการรับราชการ1181
แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. 1100
ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)1104
อบรมวินัย สิงหาคม 256011117
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น1119
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1111

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB