เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน 25611269
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น162
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 162
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล1121
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย166
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย158
ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.1150
ประวัติการรับราชการ164
แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. 149
ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)159
อบรมวินัย สิงหาคม 25601151
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น158
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น160

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB