เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน 256112150
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น1140
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 193
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล1275
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย198
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย191
ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.1179
ประวัติการรับราชการ1156
แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. 181
ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)184
อบรมวินัย สิงหาคม 25601192
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น196
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น193

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB