เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน 2562431
ควบคุมภายใน 256112211
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น1351
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 1148
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล1607
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย1139
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย1136
ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.11127
ประวัติการรับราชการ1213
แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. 1130
ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)1131
อบรมวินัย สิงหาคม 256011149
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น1143
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1144

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB