เมนูหลัก

บริการประชาชน - ดาวน์โหลด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน 256112141
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น1116
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 187
การถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล1262
คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย189
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัย182
ขั้นตอนการคัดเลือกครู ผดด.1173
ประวัติการรับราชการ1145
แบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. 172
ขั้นตอนดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษ(แก้ไข)176
อบรมวินัย สิงหาคม 25601183
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น185
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น183

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB