นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 11,824 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน จัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ 35.36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,100 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจดตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้จดตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกจดตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกจดตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพเป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่น้ำท่วมเป็นบางส่วน เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม


ประชากร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น 5,898 คน
เป็นชาย 2,926 คน หญิง 2,972 คน จำนวน 2,190 ครัวเรือน


รายได้ประชากร รายได้ของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ส่วนใหญ่จะมาจากการทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ รายได้จากการรับจ้าง/การบริการ และรายได้จากการประกอบอาชีพ อื่น ๆ เรียงตามลำดับ

จำนวนประชากรแยกตามเพศ รายหมู่บ้าน ลำดับจำนวนประชากร ณ เดือน ตุลาคม 2559

หมู่ที่ 1 บ้านแต้ว 825 413412
หมู่ที่ 3 บ้านคลองปล้น 417 208 209
หมู่ที่ 4 บ้านราหุล 1,184 561 623
หมู่ที่ 5 บ้านบึงสามพันล่าง 410 207 203
หมู่ที่ 6 บ้านเนินสว่าง 662 324 338
หมู่ที่ 7 บ้านซับสมอทอดใต้ 474 216 258
หมู่ที่ 8 บ้านบึงสามพันบน 745 384 361
หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เกษตร 1,094 569 525
หมู่ที่ 10 บ้านซับสมอทอดกลาง 87 44 43
รวม 5,898 2,926 2,972
เปลี่ยนภาษา