นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 46,752 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ถนน มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน สามารถสัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล สภาพถนน

คอนกรีต จำนวน 18 สาย
ลาดยาง จำนวน 5 สาย
ลูกรัง จำนวน 11 สาย
หินคลุก จำนวน 16 สาย


การโทรคมนาคม

มีโทรศัพท์ไว้ใช้ติดต่อสื่อสารภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ประมาณ 500 หมายเลข
แต่โทรศัพท์สาธารณะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงสามพัน มีความต้องการ และใช้บริการหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่คือ การใช้งานโทรศัพท์เพื่อการสนทนา แต่การใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็มีความต้องการที่จะใช้งานการสื่อสารข้อมูลประเภทอื่น เช่น การรับส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) การรับส่งข้อมูล ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลภาพ 3 มิติ ข้อมูลเสียง 3 มิติ และการสื่อสารเสมือน 3 มิติ ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (Third Generation: 3G) และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (Forth Generation: 4G) และระบบอินเตอร์เน็ตในเยาวชนรุ่นใหม่มากขึ้น )


การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบเกือบทุกครัวเรือน และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าแล้วประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์


การประปา

มีประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง

เปลี่ยนภาษา