นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 46,758 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาล - แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง - แห่ง


การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนต์ดับเพลิง - คัน2. เรือยนต์ดับเพลิง - คัน
3. รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม - คัน 4. รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน
5. เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม 1 เครื่อง 6. รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า - คัน
7. รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต - คัน 8. เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม - ลำ
9. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง - คน
- พนักงานส่วนตำบล - คน
- ลูกจ้างประจำ - คน
- พนักงานจ้าง 1 คน
10. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - คน
11. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 30 คน
เปลี่ยนภาษา